Ostatnie Artykuły
PRACE PIELĘGNACYJNE ...
DZIECI Z TPD LUTKOWO...
DZIEŃ SOŁTYSA 2019- ...
SOŁECKA AKCJA CZYN V...
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ...
Kontakt
Tu podaj tekst alternatywny
ODBIÓR ODPADÓW
Nazwa_strony
LUTKOWO INFO.

LUTKOWO

KOŚCIÓŁ- INFO

ŚWIETLICA 2018/ 2019
Tu podaj tekst alternatywny
TENIS STOŁOWY
Tekst alternatywny
Kreis Saatzig
Nazwa_strony
*******************************
Nazwa_strony
Zdjęcia na stronie .
Tekst alternatywny
Lutkowo na..
Nazwa_strony
ARTYKUŁY

CIEKAWE MATERIAŁY Z LUTKOWA

FILMIKI

PRASA

GMINA I POWIAT

HISTORIA

LEKTURA

Lutkowo dziś i kiedyś

SPORT

W LUTKOWIE

Nazwa_strony
Wspomnienia
panorama - Lutkowa
ważne telefony
Tekst alternatywny
Lutkowo w prasie
Tu podaj tekst alternatywny
Lutkowo na www.
Tu podaj tekst alternatywny
Wydarzenia
Mapa Lutkowa
Sołtys & Rada Sołecka
***********************************************************************************
SOŁTYS NORBERT PUKAJŁO ( 2019/2023)
RADA SOŁECKA 2019/2023
\
KRYSTIAN ŚLIWIŃSKI,ROBERT LEDER, ANDRZEJ BIAŁEK
***********************************************************************************
SOŁTYS EDYTA BIAŁEK 2017/2018
RADA SOŁECKA 2017 / 2018
JUSTYNA PUKAJŁO
SYLWESTER POLICHA
ROBERT LEDER
***********************************************************************************

W takim składzie władze Lutkowa funkcjonowały do kwietnia 2017 r. Po rezygnacji p. Sołtys Dagmary Smuga oraz Radnych wybrano nowe władze w wyborach uzupełniających , które odbyły się 24 kwietnia 2017 r na Sołtysa, oraz 15 maja i 12 czerwca na nową Radę

DAGMARA SMUGA 2015/2017
EDYTA BIAŁEK
JOANNA OLEJNIK
JUSTYNA PUKAJŁO

*********************************************
--------------- ----------------
SOŁTYS ANDRZEJ BIAŁEK 2009/2011 oraz 2011/2015
DANUTA KACZOR
SYLWESTER POLICHA
NORBERT PUKAJŁO
******************************************************************
************************************************************
****************************************************

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/51/03
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia 4 lipca 2003 r.


S T A T U T
S O Ł E C T W A LUTKOWO


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1

Sołectwo o nazwie Lutkowo z siedzibą we wsi Lutkowo jest jednostką pomocniczą Gminy Dobrzany.
Obszar sołectwa obejmuje swym zasięgiem wieś Lutkowo.

§ 2

Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.),
Statutu Gminy Dobrzany,
Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
Pozycja prawna sołectwa.

§ 3

Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy.
Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
Sołectwo, jako jednostka pomocnicza gminy, posiada i realizuje zadania własne na warunkach określonych w niniejszym statucie.
Statut sołectwa określa organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów.
W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo działa samodzielnie zgodnie z ustaleniami niniejszego statutu.
Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonaniu zadań własnych i zleconych gminy.

2


Zmiany podziału gminy na sołectwa lub zmiana granic sołectwa następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy w szczególności danego sołectwa.


ROZDZIAŁ III
Zakres działania sołectwa.

§ 4

Sołectwo i jego organy dbają o zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa.

§ 5

Zadania sołectwa są następujące:
zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla funkcjonowania sołectwa,
kształtowanie zasad współżycia społecznego na terenie sołectwa,
gospodarowanie mieniem gminnym w celu jego właściwego wykorzystania i pomnożenia,
organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku i upowszechniania kultury.ROZDZIAŁ IV
Organy sołectwa.

§ 6

Organami sołectwa są:
zebranie wiejskie
sołtys

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej i trwa 4 lata.
Sołtys i Rada Sołecka co najmniej raz do roku składają sprawozdanie przed zebraniem wiejskim dotyczące całokształtu realizowanych zadań, a w szczególności:
wykonania planu rzeczowo-finansowego
realizacji uchwał zebrania

3

zarządzania mieniem sołectwa
podejmowanych czynnościach w okresach między zebraniami wiejskimi.

§ 7

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
Sołtys jest organem wykonawczym.
Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa.


ROZDZIAŁ V
Zakres działania organów sołectwa.

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 8

Najwyższą władzą w sołectwie jest zebranie wiejskie.
Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania .
Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Radę Sołecką z własnej inicjatywy bądź na wniosek:
1/8 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
Sołtysa lub Burmistrza
O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa powinni być zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed jego zwołaniem.
Uchwały i wnioski podjęte na zebraniu są ważne, gdy uczestniczy w nim 1/8 mieszkańców uprawnionych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3, a w drugim terminie bez względu na ilość mieszkańców.
Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 2 razy w roku.
Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.
Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy:
wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej w trybie określonym w § 13,
ustalanie liczby członków Rady Sołeckiej,
uchwalanie planu rzeczowo-finansowego sołectwa,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów sołectwa,
decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa,
podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Miejskiej o organizacji i zakresie działania sołectwa.
Uchwały i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi gminy.
4


Burmistrz gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwiania spraw informuje zebranie wiejskie lub Sołtysa.

SOŁTYS

§ 9

Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.
Do podstawowych kompetencji Sołtysa należy:
reprezentowanie sołectwa,
organizowanie wykonania zadań sołectwa,
gospodarowanie mieniem gminnym i komunalnym przekazanym sołectwu.
Działalność Sołtysa, jako organu wykonawczego sołectwa, wspomaga Rada Sołecka.
Sołtysi mają prawo do:
uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej (bez prawa głosowania)
występowania z zapytaniami i zabierania głosu w trakcie sesji rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy Dobrzany.

RADA SOŁECKA

§ 10

Rada Sołecka jest organem wspomagającym sołtysa.
Rada Sołecka składa się z 3 osób.
Obradom Rady Sołeckiej przewodniczy sołtys.
Rada Sołecka działa kolegialnie.


§ 11

Do zadań Rady Sołeckiej należy:
zwoływanie zebrań wiejskich, z wyjątkiem zebrań, na których dokonuje się wyboru lub odwołania organów sołectwa, ustalając termin, miejsce oraz projekt porządku obrad,
opracowanie i przedłożenie zebraniu wiejskiemu planu rzeczowo-finansowego,
współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

5


ROZDZIAŁ VI
Wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej.

§ 12

Wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej należy do wyłącznej kompetencji prawomocnie zwołanego i przeprowadzonego zebrania wiejskiego. Obradom przewodniczy osoba wybrana przez zebranie wiejskie.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Miejska uchwałą podjętą w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady.
Wybory i odwołanie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym, wybrana spośród uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do tych organów.
Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w głosowaniu tajnym.
Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów.
Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.
W przypadku takiej samej ilości głosów komisja zarządza głosowanie dodatkowe.

§ 13

Wnioski o odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej kierowane są do Rady Miejskiej. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zarządzenia wyborów zebranie wiejskie zwołuje Burmistrz w terminie zakreślonym uchwałą.
Z wnioskiem o odwołanie mogą występować:
1/8 ogółu mieszkańców sołectwa
Burmistrz
Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wniosek bez uzasadnienia podlega zwrotowi. Podstawą złożenia wniosku mogą być w szczególności zarzuty:
nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
niewykonywania uchwał zebrania wiejskiego,
wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.
Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez uzasadnionych przyczyn.
6


Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.
Sołtys (członek Rady Sołeckiej) może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji. Wygaśnięcie mandatu następuje z końcem miesiąca, w którym została złożona rezygnacja.
Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji Sołtysa (członka Rady Sołeckiej) stanowi podstawę ogłoszenia wyborów przy zastosowaniu przepisów § 13 ust. 2 niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ VII
Środki finansowe sołectwa

§ 14

Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
1. Dochody przeznaczone na wydatki sołectwa:
dochody z imprez organizowanych przez sołectwo,
środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,
dochody z mienia komunalnego oddanego do korzystania sołectwu,
inne dochody przewidziane przepisami prawa.


§ 15

W budżecie gminy wyodrębnia się wydatki sołectw.

§ 16

Podstawę gospodarki finansowej sołectwa stanowi uchwalony przez zebranie wiejskie plan rzeczowo-finansowy w ramach kwoty wydatków sołectwa określonej w budżecie gminy.
Fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku budżetu gminy, którym dysponuje Rada Sołecka i Sołtys.
Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona jest przez Urząd Miejski.

7

ROZDZIAŁ VIII
Mienie sołectwa

§ 17

Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określają obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego znajdującego się na jego obszarze (z wyłączeniem gruntów rolnych).
Decyzje o przekazaniu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust. 2, podejmuje Rada Miejska.
Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek utrzymania go w stanie niepogorszonym.


ROZDZIAŁ IX
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru nad działalnością sołectwa

§ 18

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz.
Burmistrz, jeżeli stwierdzi, że uchwały i rozstrzygnięcia organów sołectwa są sprzeczne z prawem wstrzymuje zarządzeniem ich realizację, zawiadamiając jednocześnie o tym Radę Miejską.
Rada Miejska może uchylić uchwałę bądź rozstrzygnięcie organu sołectwa, o których mowa w pkt.3. W przypadku nie podjęcia przez Radę Miejską takiej uchwały zarządzenie Burmistrza traci moc.
Burmistrz ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa, żądania pisemnych wyjaśnień od Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Radni, Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego mają prawo uczestniczenia w zebraniach wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej.


ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe

§ 19

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane jedynie na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

 
Lutkowiacy
Nazwa_strony
Księga Gości
Tu podaj tekst alternatywny
Twoje Radio
tekst alternatywny
**************
Nazwa_strony
Wiadomości - z gminy
BIULETYN
Nazwa_strony
***********
DOBRZANY PL
Nazwa_strony
***********
DOBRZANY PL
Nazwa_strony
***********
KONTAKT DOBRZANY
Nazwa_strony
***********

Wiadomości - z regionu
Nazwa_strony
****************
Nazwa_strony
***********
************
************
************
POMORZE ZACHODNIE
Tekst alternatywny
Tekst alternatywny
SĄSIEDNIE GMINY
CHOCIWEL
Nazwa_strony
***********
MARIANOWO
Nazwa_strony
***********
SUCHAŃ
Nazwa_strony
***********
IŃSKO
Nazwa_strony
***********
rozkład jazdy
Tekst alternatywny
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 77
Nieaktywowany Użytkownik: 422
Najnowszy Użytkownik: ksProboszcz
Nawigacja
CIEKAWE TEMATY
- DODAJ NEWSA -
- DODAJ ARTYKUŁ -
- DODAJ ZDJĘCIE -

LEGENDY POBLISKICH MIEJSCOWOŚCI
ZIMOWA PANORAMA LUTKOWA
MALOWANIE KOŚCIOŁA - FOTORELACJA
31.05.2014 Lutkowo w stolicy- z chmurką
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 18-21-02-2015
Wizytacja w Lutkowie Abpa Andrzeja Dzięgi - 21.02.2015
LUTKOWIACY WE WROCŁAWIU
KULIG 2017 - TRZECH KRÓLI
I EDYCJA TTS 2011
II EDYCJA TTS 2012
III EDYCJA TTS 2013
IV EDYCJA TTS 2014
V EDYCJA TTS 2015
VI EDYCJA TTS 2016
ZAJĘCIA W ŚWIETLICY 2018
REGULAMIN I OŚWIADCZENIE SUMMER CUP LUTKOWO 2018
TENIS STOŁOWY - WSZYSTKIE EDYCJE
lotto
Nazwa_strony

PTI
Polecane przez enpe
tekst alternatywny
*******************
tekst alternatywny
*******************
tekst alternatywny

administrator -norbert 2010-2019
oficjalna strona Lutkowa
***************************************************************************************

798,703 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu